Lajmet e fundit

--------
Se shpejti edhe softphone per telefonat mobil.

--------
Kto jan disa nga mimet tona:

Lokal - 0.00
SH.B.A - 0.01
Kanada - 0.01
Anglia - 0.01
Franca - 0.01
Gjermania - 0.01
India - 0.03

pt-box

Mund t� b�ni thirrje kudo n� bot�, n� �far�do kohe me �mime shum� t� volit�shme.

Thirrja dhe pranimi i thirrjeve

pikoTEL pt-box punon nj�jt� sikur telefoni i zakonsh�m. P�r t� b�r� nj� thirrje, ju e merrni nd�gjojsen (nd�gjoni nj� ton� t� pand�rprer� ) dhe thirreni �far�do numri kudo n� bot�. Kurse p�r pranimin e thirrjeve telefoni juaj cing�rron dhe ju mund t� lajm�roheni. Personin i cili ju thirre apo e thirrni nuk �sht� e obligushme t� jet� i ky�ur n� Internet.

   Lokal 0.00 �
SH.B.A 0.015 �
Kanada 0.015
Angli 0.015 �
Franca 0.015
Gjermani 0.015
India 0.08 �


K�rkesat

Broadband Internet (DSL, Cable apo LAN)
Telefon (�far�do telefoni analog duke p�rfshir� edhe ata ajror�)

Lidhja e shpejt

P�r ta ky�ur pt-box �sht� shum� leht� dhe shpejt�. Nuk ju merr m� shum� se 5 min.

1. Lidheni pt-box n� Internet.
2. Lidheni telefonin tuaj n� pt-box
3. Ky�qeni adapterin e px-box n� rrym�.

-- Dhe filloni t� b�ni thirrje